2017 Yılı


2017 Yılında Yayınlanan Ulusal Makalelerimiz

  • Gümüş, Y., Özdağoğlu, A., Kurt Gümüş, G. ve Özdağoğlu, G. (2017). Bilanço ve gelir tablolarının Topsis yöntemi İle analizi: Borsa İstanbul uygulaması. Muhasebe ve Denetime Bakış, 16 (50): 79-96.
  • Kozak, M. ve Coşar, Y. (2017). Foça Club Med Tatil Köyü: Tarihçesi, özellikleri ve Türkiye turizmi açısından sonuçları. Anatolia: Turizm Araş-tırmaları Dergisi, 28(1), 39-57.
  • Taş Gürsoy, İ. (2017). Avrupa Birliği’nde sürdürülebilirlik ve turizm: Söy-lemsel kurumsalcı yaklaşım, ADAM Akademi, 7 (1), 69-105.
  • Kurt Gümüş, G, Gümüş, Y. ve Altunal, I. (2017). Bankacılık sektöründe kurum-sal yönetim ve finansal performans ilişkisi: Türkiye ve Kazakistan örneği. Kasta-monu Üniversitesi İİBF Dergisi, 16(2).
  • Özdağoğlu, A., Gümüş, Y., Özdağoğlu, G. ve Kurt Gümüş, G. (2017). Evaluating financial performance with Grey Relational Analysis: An app-lication of manufacturing companies listed on Borsa İstanbul. The Journal of Ac-counting and Finance, 73: 289-312.
Font Boyutunu Değiştir
Kontrast